Leczenie z dofinansowaniem CPR

Leczenie z dofinansowaniem Centrów Pomocy Rodzinie

TERMIN POBYTU: 14 dni

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SKIEROWANIE?

 • Dziecko, na które opiekunowie otrzymują zasiłek pielęgnacyjny
 • Osoby dorosłe, którym wydano orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze schorzeniami:
  •      z  dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  •      z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  •       z chorobami neurologicznymi,
  •      z chorobami układu oddechowego,
  •      z padaczką,
  •      z autyzmem,
  •      z upośledzeniem umysłowym,
  •    z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  •     z zespołem Downa,
  •   z chorobą psychiczną,
  •    ze schorzeniami układu krążenia,
  •   z alergią,
  •   ze schorzeniami układu moczowo- płciowego,
  •   z cukrzycą,
  •   z otyłością .

Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym jest:

 1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. otrzymanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 3. dokonanie rezerwacji uczestnictwa w turnusie w określonym terminie.

Dodatkowe informacje

Turnus rehabilitacyjny rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

Harmonogram turnusów rehabilitacyjnych w zakładce – Terminarz Turnusów

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna oraz opiekun osoby niepełnosprawnej ponoszą pełne koszty pobytu na tym turnusie.

Osoba niepełnosprawna uczestnicząca w turnusie rehabilitacyjnym lub opiekun osoby niepełnosprawnej wpłaca w Kasie Sanatorium różnicę pomiędzy całkowitym kosztem turnusu określonym w cenniku turnusów rehabilitacyjnych, a przyznanym dofinansowaniem.

Cennik turnusów rehabilitacyjnych określa w zakładce Cenniki

Opłata pobierana jest pierwszego dnia pobytu.

Koszt turnusu obejmuje:

 1. zakwaterowanie,
 2. wyżywienie: uczestnik dziecko – 5 posiłków dziennie,

uczestnik dorosły – 3 posiłki dziennie, opiekun – 3 posiłki dziennie,

 1. badanie lekarskie na początku i w razie potrzeby także na końcu turnusu,
 2. zajęcia specjalistyczne określone w programie turnusu i zabiegi rehabilitacyjne zlecone przez lekarza ,
 3. stałą opiekę pielęgniarską i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej.

.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ SKIEROWANIE?

Wypełnienie wniosku na turnus rehabilitacyjny odbywa się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub u specjalisty /ze względu na rodzaj schorzenia może być to ortopeda, neurolog, laryngolog/, do którego osoba zainteresowana winna się zgłosić. Konieczne jest dokonanie w Sanatorium rezerwacji miejsca na odpowiadający termin, w przypadku nie dopełnienia tego obowiązku należy się liczyć z ewentualnością braku wolnych miejsc.

Wniosek na turnus rehabilitacyjny należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy:

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie /jeżeli zamieszkuje na terenie gminy/, które znajduje  się przy każdym Starostwie Powiatowym
 • Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie /w przypadku zamieszkiwania na terenie miasta/, które znajduje się przy Urzędzie Miejskim

Osoby z całej Polski mogą ubiegać się o skierowanie na w/w turnus do naszego Sanatorium.

Powiat Zamojski:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Zamość, ul. Przemysłowa 4
 • Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie – Zamość, ul. Lwowska 5