Rys historyczny Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Budynek, w którym obecnie ma swoją siedzibę Sanatorium przechodził różne koleje dziejów historycznych i jest również nierozerwalnie związany z przeszłością Krasnobrodu. Sanatorium zlokalizowane jest w części Krasnobrodu zwan ej od dawna Podzamkiem, w starym majątku dworskim w którego posiadanie wchodzili wszyscy kolejni właściciele Krasnobrodu.

Jednymi z pierwszych właścicieli była stara magnacka rodzina Leszczyńskich, którzy zostali posiadaczami Krasnobrodu w pierwszej połowie XVIw, około 1595r majątek został przejęty przed ród Lipskich. Dzięki nim w 1572r Krasnobród otrzymał prawa miejskie. W związku z tym, że byli oni wyznania kalwińskiego ok. 1640r pałac, w którym obecnie znajduje się Zespół Szkół przy Sanatorium, został przekształcony w zbór kalwiński. W 1647r majątek został wykupiony od Adama Lipskiego przez Zamoyskich. Po 1671r nastąpiła kolejna zmiana włodarza, została nim rodzina Tarnowskich, ci odsprzedali Krasnobród wraz z zespołem dworskim Mycewskim. Warto podkreślić, iż za pomoc udzieloną powstańcom styczniowym Krasnobród dekretem carskim został pozbawiony praw miejskich, które na powrót odzyskał dopiero w 1995r. Ostatnimi właścicielami Krasnobrodu w 1880r byli seniorzy rodu Fudakowskich Maria i Kazimierz. Pieczę nad majątkiem sprawowali aż do 1939r.

Pierwsze wzmianki na temat wykorzystania walorów zdrojowych Krasnobrodu datują się na wiek XIX, kiedy to zostało tu założone przez Alfreda Rossego uzdrowisko przeznaczone dla pacjentów chorujących na gruźlicę, odwiedzane zarówno przez kuracjuszy krajowych, jak i zagranicznych. Jako ciekawostkę można podać, że wówczas jedną z metod leczenia tej choroby była kuracja kobylim mlekiem. Jednak z powodu słabych połączeń komunikacyjnych z resztą kraju oraz problemów finansowych zakład leczniczy upadł.

Próby wskrzeszenia ośrodka podjęto przed II wojną światową; w dniu 7 lipca 1934r przy udziale Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego poświecono miejscową szkołę i Sanatorium w „Belfoncie” /położone w lesie odległym ok. 1,5 km od Podzamku.

W 1939r obiekt został zniszczony na skutek wybuchu złożonej tam broni i amunicji. Po II wojnie światowej w wyniku przeprowadzonej reformy rolnej, majątek dworski Fudakowskich wraz z gruntami został rozparcelowany. Część dóbr rozdzielono pomiędzy okolicznych chłopów, część przejął nowo powstały PGR, reszta gruntów wraz z pałacem, trzema budynkami mieszkalnymi została oddana w użytkowanie Zarządowi Ubezpieczalni Społecznej w Zamościu. Po niezbędnych remontach Zarząd Ubezpieczalni przeznaczył pomieszczenia w budynku głównym na organizowanie kolonii letnich.

W 1949r budynek główny oraz pałac przejęły lokalne władze partyjne, przeznaczając je na pomieszczenia dla szkoły partyjnej. W 1950r park wraz z budynkami przeszedł pod egidę Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Lublinie, który po przeprowadzeniu gruntownego remontu utworzył Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci. W tym kształcie placówka funkcjonowała 2 lata, do 1952r, kiedy to została przekształcona na Dom Zdrowia dla Dzieci w Krasnobrodzie. W latach 1954 – 1957 trwały remonty budynków.

Po zakończeniu niezbędnych prac remontowych w 1957r powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych w Krasnobrodzie. Pierwszym dyrektorem placówki został Józef Barański, sprawował te funkcję do 1967r. Pieczę nad opieką medyczną przebywających na leczeniu dzieci przejęła Klinika Pediatrii przy Akademii Medycznej w Lublinie. Natomiast opiekę organizacyjną – Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka w Lublinie. Wiosną 1959r wybuchł w budynku głównym groźny pożar, który zniszczył znaczną część pokrycia dachowego. Dzięki ofiarnej pracy pracowników Sanatorium udało się odremontować budynek i 9 lipca 1959r Sanatorium przyjęło pierwsze dzieci na turnus letni.
Rok 1967 był rokiem przełomowym, została wówczas podjętą decyzja o budowie nowego pawilonu leczniczego na 120 miejsc. Budowa trwała od 1967r do 1971r.
Po Józefie Barańskim funkcję dyrektora zakładu pełniły następujące osoby: dr Jan Żołyński (1971-1972), Gustaw Sak (1972 – VI 1994), p.o Dyrektora lek. med. Jacek Koziejowski (VI 1994 – XII 1994), p.o. Dyrektora lek. med. Zbigniew Michalski (I 1995 – VI 1995), mgr Wiesław Chmielowiec (VI 1995 – XII 2010), lek med Janusz Karski (XII 2010 -IV 2011).

Od 14 kwietnia 2011r do 14.02.2019r obowiązki Dyrektora zakładu pełnił mgr Wojciech Żurakowski.
W czerwcu 2019r obowiązki przejęła mgr Barbara Kowal.